LEJEBETINGELSER
Gældende Betingelser

 1. Hvis ordren annulleres mindre end 30 dage inden fakturering, hæfter lejer for 50 % af leje beløbet. Det samme gælder, hvis fakturaen er betalt. Mindre end 20 dage før et
 2. arrangement, hæfter lejer for fuld betaling. 
 3. De pågældende effekter skal tilbageleveres rengjorte og uskadt ved lejemålets ophør (hvis andet ikke er aftalt) Vi fortager den egentlige slutrengøring og desinficering af maskinerne.
 4. Ved lejemålets indgåelse aftales det, om aktiviteten leveres af udlejer eller afhentes af lejer. Ved levering beregnes betaling herfor iht. gældende takster. Det lejede skal afhentes i en lukket bil, og maskinerne må på INTET tidspunkt ligge ned.
 5. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/­nedtagning/­afhentning af udlejer, stiller lejer minimum én person til rådighed.
 6. Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.
 7. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos Festihuset.dk, er lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forsaget ved brug af produkter lejet hos Festihuset.dk
 8. Udlejer gør opmærksom på at udstyret kan være farligt.

 9. Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel.
 10. Ønsker lejer opsyn med artiklerne, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.
 11. Lejer foretager kontrol af det lejede udstyr før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer straks.
 12. Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning.
 13. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet
 14. Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.
 15. Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse. Lejeren er ansvarlig for at opbevare udstyret forsvarligt i lejeperioden, herunder forsikre de lejede effekter mod tyveri/hærværk og brand, lejeren bærer det fulde ansvar, og er erstatnings pligtig overfor udlejer. Evt. bortkommen eller beskadigede maskiner/dele erstattes af lejeren.
 16. Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar.
 17. Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slidtage, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.
 18. Festihuset.dk er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet, maskiner eller andet af Festihuset.dk udstyr, er i lejers besiddelse. Festihuset.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet inddirekte tab, herunder tidstab.
 19. Der skal betales med MobilePay eller med Dankort før start.

    Ved afhentning, ingen maskiner må lægge ned, eller transporteres i åben trailer.